AXUDAS COMEDOR ESCOLAR XESTIÓN DIRECTA. CORONAVIRUS: COVID-19


 

.Resumo da ORDE do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centrospúblicos non universitarios  xestionados por esta consellería durante a suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento(código do procedemento ED601B)

AXUDAS COMEDOR ESCOLAR XESTIÓN DIRECTA.
CORONAVIRUS: COVID-19

1. A qué persoas vai dirixido?

A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que imparten os niveis de ensinanza básica obrigatoria no segundo ciclo de educación infantil, en educación primaria e no ensino secundario obrigatorio.

E dicir, a familias que durante o curso escolar pagan 0 euros polo comedor, ou 1€ polo mesmo.


2. En qué consiste a axuda?

As axudas económicas previstas consisten nunha compensación do custo diario do menú por comensal, entendido como o servizo de comida ao mediodía, e polos días de lectivos de suspensión da prestación do servizo como consecuencia das medidas adoptadas pola pandemia do COVID-19.

E dicir, axúdase economicamente a manutención do alumno/a que é o que se viña a facer no centro educativo, por iso non pagaba os 4,50€ de comedor por día que sería o tope máximo a pagar.

3. Qué axuda se vai a percibir?                               

(2,50 €) no casos de alumnado gratuidade total
(1,50 €) para o alumnado que paga 1€

4. Qué días cubre esta axuda?

Marzo: dende o día 16 ata o 31 de marzo: en total só 11 días lectivos.

Abril: dende o 1 ó 3 de abril: en total só 3 días.

Prórroga: si se prolonga outros 15 días cubriría (días lectivos)  ata o 1 de maio (non incluído por ser festivo)


5. Cómo se vai a pagar?

En dous pagamentos.

1 pagamento: polo período de marzo e o de abril ata semana santa (3 abril).

2 pagamento: si se prorroga unha terceira situación de alarma ata o 1 de maio.


6. Quen son os beneficiarios?

Familias que cumpren os requisitos económicos (punto 2) cun ou máis fillos escolarizados en centros educativos ó cargo da Consellería de Educación.


7. Cómo presentar a solicitude e qué prazo hai?

Prazo: dende o día 31 de marzo o 6 de abril, ambos inclusive.


Presentación: Forma electrónica sempre, de dúas formas:

1. Formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Para elo é necesario ter certificado dixital, ou a chave 365.

2. Dirección do centro: enviando un correo electrónico a ceip.juan.rey@edu.xunta.es cos seguintes datos:

DNI do pai ou nai:
Pagamento: gratuidade total ou abono de 1€
Nome do alumno/a:
Nome do pai/nai:
Número de cuenta bancaria:

8. Publicítase a resolución das familias beneficiadas?
NON, porque son datos de especial vulnerabilidade, entón non será exposto publicamente as familias beneficiadas de acordo artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
Aclaración: cada familia saberá si é beneficiaria por ingreso de conta bancaria.

9. Canto tempo tarda en resolverse a resolución?
10 días, desde que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

10. Canto tempo tarda a Xunta de Galicia en aboar o pagamento?
5 días dende que salga a resolución.


 CEIP JUAN REY.


CEIP Juan Rey. Colexio de LourenzáO CEIP Juan Rey atópase no Concello de Vilanova de Lourenzá, na provincia de Lugo. 
É o único Colexio do Concello e nel impártense as etapas de Educación Infantil (para nenos e nenas de 3 a 5 anos) e de Educación Primaria (para nenos e nenas de 6 a 12 anos).


Dispón das seguintes instalacións:

Dispón tamén de servicio de comedor (con cociña no centro) e de transporte, a disposición do alumnado.